EvanjelickýMatúš22,23

Matúš 22:23

Evanjelium podľa Matúša

V ten deň prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovorili, že nieto zmŕt­vychvs­tania, a spýtali sa Ho:


Verš v kontexte

22 Keď to počuli, za­divili sa, opus­tili Ho a od­išli. 23 V ten deň prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovorili, že nieto zmŕt­vychvs­tania, a spýtali sa Ho: 24 Maj­stre, Mojžiš po­vedal: Keby nie­kto umrel bez­det­ný, jeho brat sa prižení k jeho manžel­ke a splodí po­tom­stvo bratovi.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Toho dňa pri­stúpili k nemu sadúce­ovia, ktorí hovoria, že nieto zmŕtvychvstania, a opýtali sa ho

Evanjelický

23 V ten deň prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovorili, že nieto zmŕt­vychvs­tania, a spýtali sa Ho:

Ekumenický

23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvr­dia, že niet zmŕt­vychvs­tania, a opýtali sa ho:

Bible21

23 Ten­týž den k ně­mu přiš­li sa­du­ceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ze­pta­li se ho: