EvanjelickýMatúš22,16

Matúš 22:16

Evanjelium podľa Matúša

Po­slali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí po­vedali: Maj­stre, vieme, že si prav­divý a ces­te Božej podľa prav­dy učíš a ned­báš na ni­koho, lebo nehľadíš na osobu človeka.


Verš v kontexte

15 Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho pod­chytili v reči. 16 Po­slali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí po­vedali: Maj­stre, vieme, že si prav­divý a ces­te Božej podľa prav­dy učíš a ned­báš na ni­koho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 17 Po­vedz nám teda, čo si mys­líš: slobod­no platiť cisárovi daň, a či nie?

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­slali k nemu svojich učeníkov s heródián­mi, ktorí mu povedali: Učiteľu, vieme, že si prav­divý a že ces­te Božej učíš v prav­de a ned­báš na ni­koho, lebo nehľadíš na osobu ľudí;

Evanjelický

16 Po­slali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí po­vedali: Maj­stre, vieme, že si prav­divý a ces­te Božej podľa prav­dy učíš a ned­báš na ni­koho, lebo nehľadíš na osobu človeka.

Ekumenický

16 Po­slali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že hovoríš prav­du a prav­divo učíš Božie ces­ty. Neberieš ohľad na ni­koho, lebo sa ne­pozeráš na osobu človeka.

Bible21

16 Pak za ním po­sla­li své učedníky s he­ro­diá­ny. „Mistře,“ řek­li, „ví­me, že jsi prav­do­mluvný, prav­divě učíš Boží cestě a na niko­ho ne­d­báš, ne­boť se ne­o­hlížíš na to, kdo je kdo.