EvanjelickýMatúš18,31

Matúš 18:31

Evanjelium podľa Matúša

Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo.


Verš v kontexte

30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil. 31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo. 32 Vtedy pred­volal si ho pán a po­vedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil;

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Evanjelický

31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo.

Ekumenický

31 Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil.

Bible21

31 Když jeho druhové vi­dě­li, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a po­vědě­li mu všech­no, co se stalo.