EvanjelickýMatúš18,30

Matúš 18:30

Evanjelium podľa Matúša

On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil.


Verš v kontexte

29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti! 30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil. 31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen.

Evanjelický

30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil.

Ekumenický

30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Bible21

30 On ale ne­ch­těl. Ode­šel a dal ho do vězení, dokud ne­za­platí, co dluží.