EvanjelickýMatúš16,5

Matúš 16:5

Evanjelium podľa Matúša

Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb.


Verš v kontexte

4 Zlé a cudzoložné po­kolenie znamenie vy­hľadáva, ale nebude mu dané znamenie, len ak znamenie Jonášovo. I nechal ich tam a od­išiel. 5 Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb. 6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A jeho učeníci prij­dúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba.

Evanjelický

5 Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb.

Ekumenický

5 Keď učeníci išli na druhý breh, za­bud­li si vziať chlieb.

Bible21

5 Když se učedníci přeplavi­li na druhý břeh, zjisti­li, že za­po­mně­li vzít chle­ba.