EvanjelickýMatúš16,27

Matúš 16:27

Evanjelium podľa Matúša

Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.


Verš v kontexte

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov. 28 Veru hovorím vám, že sú nie­ktorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí ne­okúsia sm­rť, do­kiaľ ne­uvidia, že Syn človeka pri­chádza vo svojom kráľov­stve.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Evanjelický

27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Ekumenický

27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov.

Bible21

27 Syn člověka při­jde ve slávě svého Otce se svý­mi an­děly a teh­dy každé­mu odplatí pod­le jeho skutků.