EvanjelickýMatúš16,19

Matúš 16:19

Evanjelium podľa Matúša

Dám ti kľúče kráľov­stva nebes­kého, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané na nebesiach.


Verš v kontexte

18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu. 19 Dám ti kľúče kráľov­stva nebes­kého, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané na nebesiach. 20 Po­tom prís­ne pri­kázal učeníkom, aby nehovorili ni­komu, že On je Kris­tus .

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 a dám ti kľúče nebes­kého kráľov­stva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si roz­viazal na zemi, bude roz­viazané aj na nebi.

Evanjelický

19 Dám ti kľúče kráľov­stva nebes­kého, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané na nebesiach.

Ekumenický

19 Dám ti kľúče od nebes­kého kráľov­stva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané aj v nebi.

Bible21

19 Dám ti klíče ne­bes­kého králov­ství: coko­li svážeš na ze­mi, bude svázáno v ne­bi, a coko­li na zemi roz­vážeš, bude roz­vázáno v nebi.“