EvanjelickýMatúš16,17

Matúš 16:17

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

16 Od­vetil Šimon Peter: Ty si Kris­tus , Syn Boha živého. 17 Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

17 Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Ekumenický

17 Ježiš mu od­povedal: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nez­javilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Bible21

17 „Blaze to­bě, Ši­mo­ne, synu Jonášův,“ ře­kl mu na to Ježíš. „To­hle ti to­tiž ne­zjevi­lo tělo a krev, ale můj Otec v ne­besích.