EvanjelickýMatúš14,32

Matúš 14:32

Evanjelium podľa Matúša

Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.


Verš v kontexte

31 Ježiš vy­strel hneď ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Ó, malover­ný, prečo si po­chyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 A tí, čo boli na lodi, pad­li Mu k nohám a hovorili: Vprav­de, Syn Boží si!

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor.

Evanjelický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Ekumenický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Bible21

32 Jakmi­le pak na­stou­pi­li na loď, vítr se utišil.