EvanjelickýMatúš13,8

Matúš 13:8

Evanjelium podľa Matúša

A iné pad­li do dob­rej zeme a vy­dali úrodu: jed­no stonásob­nú, iné šesťdesiat­násob­nú, iné trid­saťnásob­nú.


Verš v kontexte

7 Iné zase pad­li do tŕnia, tŕnie vy­rást­lo a udusilo ich. 8 A iné pad­li do dob­rej zeme a vy­dali úrodu: jed­no stonásob­nú, iné šesťdesiat­násob­nú, iné trid­saťnásob­nú. 9 Kto má uši, nech počuje!

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase iné pad­ly na dob­rú zem a vy­daly užitok, nie­ktoré sto, nie­ktoré šesťdesiat a nie­ktoré trid­sať.

Evanjelický

8 A iné pad­li do dob­rej zeme a vy­dali úrodu: jed­no stonásob­nú, iné šesťdesiat­násob­nú, iné trid­saťnásob­nú.

Ekumenický

8 Nie­ktoré zrná pad­li do dob­rej pôdy a prinies­li úrodu: jed­ny stonásob­nú, druhé šesťdesiat­násob­nú a ďalšie trid­saťnásob­nú.

Bible21

8 Ještě jiná však padla na dobrou pů­du a vy­da­la úro­du – něk­teré stonásobnou, jiné še­desá­tinásobnou a jiné třicetinásobnou.