EvanjelickýMatúš13,58

Matúš 13:58

Evanjelium podľa Matúša

A pre ich ne­veru ne­urobil tam mnoho divov.


Verš v kontexte

56 A či Jeho ses­try nežijú všet­ky medzi na­mi? Od­kiaľ teda má všet­ko toto? 57 I po­horšovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Ni­kde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome. 58 A pre ich ne­veru ne­urobil tam mnoho divov.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

58 A ne­učinil tam mnoho divov, pre ich ne­veru.

Evanjelický

58 A pre ich ne­veru ne­urobil tam mnoho divov.

Ekumenický

58 Pre ich ne­vieru ne­urobil tam mnoho divov.

Bible21

58 A kvů­li je­jich ne­víře tam ne­vy­ko­nal mno­ho zá­zraků.