EvanjelickýMatúš13,52

Matúš 13:52

Evanjelium podľa Matúša

A On im po­vedal: Pre­to každý učiteľ, vy­učený kráľov­stvu nebes­kému, je podob­ný hos­podárovi, ktorý zo svojej komory vy­náša nové i staré.


Verš v kontexte

51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno. 52 A On im po­vedal: Pre­to každý učiteľ, vy­učený kráľov­stvu nebes­kému, je podob­ný hos­podárovi, ktorý zo svojej komory vy­náša nové i staré. 53 Len čo Ježiš do­končil tieto podoben­stvá, od­išiel od­tiaľ.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

52 A on im po­vedal: Pre­to každý učený v zákone, zís­kaný za učeníka v nebes­kom kráľov­stve je podob­ný človeku hos­podárovi, ktorý vy­náša zo svoj­ho po­kladu nové i staré veci.

Evanjelický

52 A On im po­vedal: Pre­to každý učiteľ, vy­učený kráľov­stvu nebes­kému, je podob­ný hos­podárovi, ktorý zo svojej komory vy­náša nové i staré.

Ekumenický

52 Nato im po­vedal: Pre­to každý zákon­ník, ktorý sa stal učeníkom nebes­kého kráľov­stva, je ako hos­podár, ktorý vy­náša zo svoj­ho skladu nové i staré veci.

Bible21

52 Na to jim ře­kl: „Každý uči­tel Písma, který se stal učedníkem ne­bes­kého králov­ství, je jako hos­podář, který vy­náší ze svého pokla­du nové i staré věci.“