EvanjelickýMatúš13,51

Matúš 13:51

Evanjelium podľa Matúša

Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.


Verš v kontexte

50 a hodia ich do oh­nivej pece; tam bude plač a šk­rípanie zubov. 51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno. 52 A On im po­vedal: Pre­to každý učiteľ, vy­učený kráľov­stvu nebes­kému, je podob­ný hos­podárovi, ktorý zo svojej komory vy­náša nové i staré.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane.

Evanjelický

51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.

Ekumenický

51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno.

Bible21

51 Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu.