EvanjelickýMatúš13,50

Matúš 13:50

Evanjelium podľa Matúša

a hodia ich do oh­nivej pece; tam bude plač a šk­rípanie zubov.


Verš v kontexte

49 Tak bude na kon­ci sveta : vy­j­dú an­jeli, od­delia zlých od spravod­livých 50 a hodia ich do oh­nivej pece; tam bude plač a šk­rípanie zubov. 51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece, tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Evanjelický

50 a hodia ich do oh­nivej pece; tam bude plač a šk­rípanie zubov.

Ekumenický

50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece. Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Bible21

50 a vhodí je do oh­nivé pe­ce. Tam bude pláč a skřípění zu­bů.