EvanjelickýMatúš13,40

Matúš 13:40

Evanjelium podľa Matúša

Ako teda vy­berajú kúkoľ a pália v oh­ni, tak bude na kon­ci sveta:


Verš v kontexte

39 ne­priateľ, ktorý ho za­sial, je diabol; žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli. 40 Ako teda vy­berajú kúkoľ a pália v oh­ni, tak bude na kon­ci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich an­jelov a vy­berú z Jeho kráľov­stva všet­ko, čo po­horšuje, i tých, čo páchajú ne­právosť,

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

40 A tedy jako sa sberá kúkoľ a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta:

Evanjelický

40 Ako teda vy­berajú kúkoľ a pália v oh­ni, tak bude na kon­ci sveta:

Ekumenický

40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na kon­ci sveta.

Bible21

40 Jako se tedy sbírá kou­kol a spaluje se v ohni, tak to bude na kon­ci svě­ta.