EvanjelickýMatúš13,29

Matúš 13:29

Evanjelium podľa Matúša

On od­povedal: Nie! Aby ste pri vy­tr­hávaní kúkoľa ne­vy­tr­hali s ním nejako aj pšenicu.


Verš v kontexte

28 Od­povedal im: Človek ne­priateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli po­vytŕhať? 29 On od­povedal: Nie! Aby ste pri vy­tr­hávaní kúkoľa ne­vy­tr­hali s ním nejako aj pšenicu. 30 Nechaj­te, nech oboje ras­tie spolu až do žat­vy, a keď príde žat­va, po­viem žen­com: Po­vyberaj­te najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

29 A on po­vedal: Nie, aby ste snáď sbierajúc kúkoľ nejako spolu s ním ne­vy­tr­hali aj pšenice.

Evanjelický

29 On od­povedal: Nie! Aby ste pri vy­tr­hávaní kúkoľa ne­vy­tr­hali s ním nejako aj pšenicu.

Ekumenický

29 On však od­povedal: Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa ne­vy­tr­hali súčas­ne aj pšenicu.

Bible21

29 Ale on ře­kl: ‚Niko­li, pro­tože bys­te při trhání kou­ko­lu moh­li vy­trh­nout i pšenici.