EvanjelickýMatúš13,28

Matúš 13:28

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedal im: Človek ne­priateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli po­vytŕhať?


Verš v kontexte

27 Sluhovia prišli k hos­podárovi a po­vedali mu: Pane, či si ty nezasial dob­ré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 Od­povedal im: Človek ne­priateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli po­vytŕhať? 29 On od­povedal: Nie! Aby ste pri vy­tr­hávaní kúkoľa ne­vy­tr­hali s ním nejako aj pšenicu.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

28 A on im po­vedal: Človek ne­priateľ to urobil. A sluhovia mu riek­li: Či chceš tedy, aby sme išli a sos­bierali ho?

Evanjelický

28 Od­povedal im: Človek ne­priateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli po­vytŕhať?

Ekumenický

28 On im od­povedal: To urobil ne­priateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vy­zbierali ho?

Bible21

28 Od­po­věděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se ze­pta­li: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘