EvanjelickýMatúš13,27

Matúš 13:27

Evanjelium podľa Matúša

Sluhovia prišli k hos­podárovi a po­vedali mu: Pane, či si ty nezasial dob­ré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ?


Verš v kontexte

26 Keď siatina vy­rá­stla a vy­klasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. 27 Sluhovia prišli k hos­podárovi a po­vedali mu: Pane, či si ty nezasial dob­ré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 Od­povedal im: Človek ne­priateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli po­vytŕhať?

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

27 A pri­stúpili sluhovia hos­podárovi a po­vedali mu: Pane, či si ty nenasial dob­rého semena na svojom poli? Zkadiaľže má tedy kúkoľ?

Evanjelický

27 Sluhovia prišli k hos­podárovi a po­vedali mu: Pane, či si ty nezasial dob­ré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ?

Ekumenický

27 Sluhovia prišli k hospodárovi a po­vedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dob­ré semeno? Kde sa po­tom vzal kúkoľ?

Bible21

27 Služebníci toho hos­podáře tedy přiš­li a pta­li se ho: ‚Pane, nena­sel jsi na svém poli dob­ré se­meno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘