EvanjelickýMatúš13,2

Matúš 13:2

Evanjelium podľa Matúša

A zhromaždili sa k Nemu veľké zá­stupy, takže vstúpil na loď, po­sadil sa a celý zá­stup stál na po­breží.


Verš v kontexte

1 V ten is­tý deň od­išiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori. 2 A zhromaždili sa k Nemu veľké zá­stupy, takže vstúpil na loď, po­sadil sa a celý zá­stup stál na po­breží. 3 A hovoril im mnoho v podoben­stvách. Aj­hľa, roz­sievač vy­šiel roz­sievať.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 A sišlo sa k nemu mnoho zá­stupov, takže vstúpil do lode a sad­nul si tam, a celý zá­stup stál na brehu.

Evanjelický

2 A zhromaždili sa k Nemu veľké zá­stupy, takže vstúpil na loď, po­sadil sa a celý zá­stup stál na po­breží.

Ekumenický

2 Okolo neho sa zhromaždili také veľké zá­stupy, že musel na­stúpiť na loď a sad­núť si, kým celý zá­stup stál na brehu.

Bible21

2 Sešly se k ně­mu tak ve­liké zástu­py, že na­stou­pil na loď a po­sa­dil se. Ce­lý ten zástup stál na bře­hu