EvanjelickýMatúš13,14

Matúš 13:14

Evanjelium podľa Matúša

A pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.


Verš v kontexte

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú. 14 A pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť. 15 Lebo otupelo srd­ce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby ne­videli očami a ne­počuli ušami a nechápali srd­com a ne­ob­rátili sa, aby som ich ne­u­zdravil.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 a pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo, ktoré hovorí: Počuť počujete, ale ne­porozumiete, a hľadieť i hľadieť budete, ale ne­uvidíte.

Evanjelický

14 A pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

Ekumenický

14 Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť.

Bible21

14 Na­plňuje se na nich Iza­iášovo proroctví: ‚Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.