EvanjelickýMatúš13,10

Matúš 13:10

Evanjelium podľa Matúša

Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?


Verš v kontexte

9 Kto má uši, nech počuje! 10 Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách? 11 Od­povedal im: Pre­tože vám je dané po­znať tajom­stvá kráľov­stva nebes­kého, ale im nie je to dané.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Evanjelický

10 Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Ekumenický

10 Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?

Bible21

10 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a pta­li se: „Pro­č s nimi mluvíš v podobenstvích?“