EvanjelickýMatúš10,7

Matúš 10:7

Evanjelium podľa Matúša

Choďte a kážte: Pri­blížilo sa kráľov­stvo nebes­ké.


Verš v kontexte

6 Ale radšej choďte k ov­ciam strateným z domu iz­rael­ského. 7 Choďte a kážte: Pri­blížilo sa kráľov­stvo nebes­ké. 8 Ne­moc­ných uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te; malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te; zdar­ma ste prijali, zdar­ma dávaj­te.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

7 Choďte a kážte: Pri­blížilo sa kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

7 Jdě­te a ohlašuj­te: ‚Ne­bes­ké králov­ství je blízko!‘