EvanjelickýMarek12,31

Marek 12:31

Evanjelium podľa Mareka

Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho pri­kázania.


Verš v kontexte

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho pri­kázania. 32 Tu po­vedal Mu zákon­ník: Dob­re, Maj­stre, prav­du si po­vedal, že jeden je [Boh] a niet iného ok­rem Neho;

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

31 A druhé podob­né je toto: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! Iného pri­kázania väčšieho nad tieto niet.

Evanjelický

31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho pri­kázania.

Ekumenický

31 Druhé je toto: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého! Iného väčšieho pri­kázania ako sú tieto, niet.

Bible21

31 Druhé je to­to: ‚­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důleži­tější než tato dvě.“