EvanjelickýMarek12,30

Marek 12:30

Evanjelium podľa Mareka

Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily.


Verš v kontexte

29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho pri­kázania.

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie.

Evanjelický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily.

Ekumenický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com, celou dušou, celou mysľou a celou silou!

Bible21

30 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘