EvanjelickýMarek12,29

Marek 12:29

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.


Verš v kontexte

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správ­ne od­povedal, opýtal sa Ho: Ktoré pri­kázanie je pr­vé zo všet­kých? 29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily.

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!

Evanjelický

29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.

Ekumenický

29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Bible21

29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.