EvanjelickýMarek1,45

Marek 1:45

Evanjelium podľa Mareka

On však, len čo od­išiel, všade hovoril o tom a roz­hlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta, ale býval von na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k Nemu od­všadiaľ.


Verš v kontexte

43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami: 44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom. 45 On však, len čo od­išiel, všade hovoril o tom a roz­hlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta, ale býval von na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k Nemu od­všadiaľ.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 Ale on vy­j­dúc začal roz­hlasovať mnoho a roz­chyrovať vec, takže už viacej ne­mohol voj­sť verej­ne do mes­ta, ale bol von­ku na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k nemu odovšadiaľ.

Evanjelický

45 On však, len čo od­išiel, všade hovoril o tom a roz­hlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta, ale býval von na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k Nemu od­všadiaľ.

Ekumenický

45 Lenže on po svojom od­chode začal o tom veľa rozp­rávať a roz­chyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta a zdržiaval sa von­ku na osamelých mies­tach. No i tak za ním zo­všadiaľ pri­chádzali.

Bible21

45 On ale šel a za­čal hodně mlu­vit a roz­hlašovat tu věc tak, že Ježíš už ne­mohl veřejně vejít do měs­ta, ale zůstával venku na opuštěných mís­tech. A li­dé se k ně­mu scháze­li ode­všad.