EvanjelickýMarek1,28

Marek 1:28

Evanjelium podľa Mareka

A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom.


Verš v kontexte

27 Všet­ci užas­li a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečis­tým duchom roz­kazuje, a po­slúchajú Ho! 28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom. 29 Len čo vy­šli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonov­ho a On­drejov­ho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.

Evanjelický

28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom.

Ekumenický

28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.

Bible21

28 A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji.