EvanjelickýMarek1,10

Marek 1:10

Evanjelium podľa Mareka

A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica;


Verš v kontexte

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne. 10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica; 11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba,

Evanjelický

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica;

Ekumenický

10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho.

Bible21

10 Když vy­stu­po­val z vo­dy, ihned uvi­děl pro­tržená ne­besa a Du­cha se­stu­pujícího na něj jako ho­lu­bice.