EvanjelickýMalachiáš3,11

Malachiáš 3:11

Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

10 Prinášaj­te celé desiat­ky do po­klad­nice a v mojom dome bude poživeň; vy­skúšaj­te ma tým­to - vraví Hos­podin moc­nos­tí: Či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás až nad­bytok požeh­nania! 11 Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

11 Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

11 Kvôli vám za­bránim škod­com, aby vám ne­skazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

11 Za­stavím kvů­li vám škůd­ce, aby vám neničil úro­du země, a také réva na vi­nici vám ne­za­jde, praví Hos­po­din zástupů.