EvanjelickýMalachiáš3,1

Malachiáš 3:1

Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

1 Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! 3 Po­sadí sa ako tavič a čis­tič strieb­ra a prečis­tí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a strieb­ro a budú správ­ne prinášať Hos­podinovi obete;

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, po­sielam svoj­ho an­jela, a upraví ces­tu pred mojou tvárou. Prij­de náh­le do svoj­ho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a an­jel sm­luvy, po ktorom túžite, hľa, prij­de, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

1 Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

1 Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

1 Hle, už po­sílám svého posla, aby připravil ces­tu pře­de mnou. Pak náhle při­jde do svého chrá­mu Panovník, po němž se ptá­te, a an­děl smlou­vy, po němž touží­te. Hle, už při­chází, praví Hos­po­din zástupů.