EvanjelickýMalachiáš1,5

Malachiáš 1:5

Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela.


Verš v kontexte

4 Ak Edóm vraví: Sme znivočení, avšak znovu vy­stavíme roz­valiny, tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Oni môžu stavať, ale ja budem rúcať! Po­tom ich na­zvú Územím bez­božnos­ti a Ľudom, na ktorý sa Hos­podin večne hnevá. 5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela. 6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som ja Ot­com, kde je úc­ta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje sa Hos­podin moc­nos­tí vás, kňazov, ktorí opo­vr­hujete mojím menom, a pred­sa sa spytujete: Ako opo­vr­hujeme Tvojím menom?

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým!

Evanjelický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela.

Ekumenický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.

Bible21

5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“