EvanjelickýLukáš3,18

Lukáš 3:18

Evanjelium podľa Lukáša

Aj mnohé iné na­pomenutia dával ľudu a zves­toval mu evan­jelium.


Verš v kontexte

17 v Jeho ruke je vejačka, vy­čis­tí si hum­no a pšenicu zhromaždí do obil­nice, ale plevy spáli v ne­uhasiteľnom oh­ni. 18 Aj mnohé iné na­pomenutia dával ľudu a zves­toval mu evan­jelium. 19 Tet­rar­cha Herodes však, ktorého (Ján) po­kar­hal pre bratovu manžel­ku Herodiadu a pre všet­ko zlé, čo Herodes popáchal,

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium.

Evanjelický

18 Aj mnohé iné na­pomenutia dával ľudu a zves­toval mu evan­jelium.

Ekumenický

18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium.

Bible21

18 Tak­to i mno­ha jiný­mi slovy na­po­mínal lid a ohlašoval ra­dostnou zprávu.