EvanjelickýLukáš2,23

Lukáš 2:23

Evanjelium podľa Lukáša

ako je na­písané v zákone Pánovom: Každý mužs­ký plod, ktorý ot­vára život, nech je za­svätený Pánovi,


Verš v kontexte

22 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišov­ho prinies­li Ho do Jeruzalema, aby Ho pred­stavili Pánovi, 23 ako je na­písané v zákone Pánovom: Každý mužs­ký plod, ktorý ot­vára život, nech je za­svätený Pánovi, 24 a aby prinies­li obeť podľa slov zákona Pánov­ho: dve hrd­ličky alebo dve holúbätá.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 jako je na­písané v zákone Pánovom, že všet­ko mužs­kého po­hlavia, čo ot­vára život, bude sa volať svätým Pánovi,

Evanjelický

23 ako je na­písané v zákone Pánovom: Každý mužs­ký plod, ktorý ot­vára život, nech je za­svätený Pánovi,

Ekumenický

23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi.

Bible21

23 jak je psáno v Hos­po­di­nově zákoně: „Každý chlapec ot­vírající lůno bude za­svěcen Hospodinu,“