EvanjelickýLukáš15,8

Lukáš 15:8

Evanjelium podľa Lukáša

Alebo: nie­ktorá žena má desať grošov . Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilov­ne, do­kiaľ (ho) nenáj­de?


Verš v kontexte

7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, ktorý činí po­kánie, ako nad deväťdesiat­deväť spravod­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánie. 8 Alebo: nie­ktorá žena má desať grošov . Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilov­ne, do­kiaľ (ho) nenáj­de? 9 A keď ho náj­de, zvolá si priateľky a susedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som na šla groš, ktorý som stratila.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de?

Evanjelický

8 Alebo: nie­ktorá žena má desať grošov . Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilov­ne, do­kiaľ (ho) nenáj­de?

Ekumenický

8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jed­nu drach­mu stratí, či nezažne lam­pu, ne­vymetie a ne­prehľadá dôk­lane dom, kým ju nenáj­de?

Bible21

8 „Kdy­by nějaká že­na mě­la deset min­cí a jednu min­ci ztra­ti­la, ne­roz­svítí lampu, ne­vy­mete dům a ne­bu­de peč­livě hledat, dokud ji nena­jde?