EvanjelickýLukáš15,21

Lukáš 15:21

Evanjelium podľa Lukáša

A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom.


Verš v kontexte

20 I vstal a šiel k ot­covi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pri­behol, padol mu okolo krku a vy­boz­kával ho. 21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. 22 Ale otec roz­kázal sluhom: Prines­te rých­lo najk­rajšie rúcho a ob­lečte ho; daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy;

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom.

Evanjelický

21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom.

Ekumenický

21 Syn mu po­vedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom.

Bible21

21 ‚Otče,‘ ře­kl syn, ‚zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě. Už si ne­za­s­loužím být po­važován za tvého syna.‘