EvanjelickýLukáš15,19

Lukáš 15:19

Evanjelium podľa Lukáša

a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prij­mi ma ako jed­ného z náden­níkov.


Verš v kontexte

18 Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe 19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prij­mi ma ako jed­ného z náden­níkov. 20 I vstal a šiel k ot­covi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pri­behol, padol mu okolo krku a vy­boz­kával ho.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

19 takže už viacej nie som hoden volať sa tvojím synom; učiň ma jako jed­ného zo svojich nájom­níkov.

Evanjelický

19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prij­mi ma ako jed­ného z náden­níkov.

Ekumenický

19 Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prij­mi ma ako jed­ného zo svojich náden­níkov.

Bible21

19 Už si ne­za­s­loužím být po­važován za tvého sy­na. Udě­lej mě jedním ze svých nádeníků.‘