EvanjelickýLukáš15,18

Lukáš 15:18

Evanjelium podľa Lukáša

Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe


Verš v kontexte

17 Vtedy vstúpil do seba a po­vedal si: Koľko náden­níkov má hoj­nosť chleba u môj­ho ot­ca, a ja tu hyniem hladom. 18 Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe 19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prij­mi ma ako jed­ného z náden­níkov.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou,

Evanjelický

18 Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe

Ekumenický

18 Vstanem, pôj­dem k svojmu ot­covi a po­viem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe.

Bible21

18 Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě!