EvanjelickýLukáš13,21

Lukáš 13:21

Evanjelium podľa Lukáša

Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, až všet­ko na­kys­lo.


Verš v kontexte

20 A zase po­vedal: Čomu pri­podob­ním kráľov­stvo Božie? 21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, až všet­ko na­kys­lo. 22 A chodil po mes­tách a dedinách, učil a po­bral sa do Jeruzalema.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila ho do troch mierok múky, až všet­ko skys­lo.

Evanjelický

21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, až všet­ko na­kys­lo.

Ekumenický

21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo.

Bible21

21 „Je podobné kva­su, který že­na vza­la a za­děla­la do tří měřic mou­ky, až na­ko­nec všech­no zkvasilo.“