EvanjelickýLukáš13,20

Lukáš 13:20

Evanjelium podľa Lukáša

A zase po­vedal: Čomu pri­podob­ním kráľov­stvo Božie?


Verš v kontexte

19 Podob­né je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a za­sial si ho do záh­rady; vy­rást­lo a bolo [veľkým] stromom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho ratoles­tiach. 20 A zase po­vedal: Čomu pri­podob­ním kráľov­stvo Božie? 21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, až všet­ko na­kys­lo.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 A zase po­vedal: Čomu mám pri­podob­niť kráľov­stvo Božie?

Evanjelický

20 A zase po­vedal: Čomu pri­podob­ním kráľov­stvo Božie?

Ekumenický

20 A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo?

Bible21

20 „K če­mu při­rovnám Boží království?“ opa­koval.