EvanjelickýLukáš1,77

Lukáš 1:77

Evanjelium podľa Lukáša

a učil Jeho ľud známos­ti spasenia, totiž, že náš Boh od­pus­tí hriechy


Verš v kontexte

76 A ty, dieťat­ko, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo pôj­deš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pri­pravoval ces­tu 77 a učil Jeho ľud známos­ti spasenia, totiž, že náš Boh od­pus­tí hriechy 78 zo svoj­ho milo­sr­d­ného srd­ca, s ktorým zhliadol na nás ako vy­chádzajúce sln­ko z výsos­ti,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

77 dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v od­pus­tení ich hriechov

Evanjelický

77 a učil Jeho ľud známos­ti spasenia, totiž, že náš Boh od­pus­tí hriechy

Ekumenický

77 a dal po­znať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh od­pus­tí hriechy

Bible21

77 dát jeho lidu po­znat spa­senív odpuštění je­jich hříchů