EvanjelickýLukáš1,7

Lukáš 1:7

Evanjelium podľa Lukáša

Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja po­kročilí vekom.


Verš v kontexte

6 Obaja boli spravod­liví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všet­kých pri­kázaní a ustanovení Pánových. 7 Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja po­kročilí vekom. 8 Raz, keď podľa poriad­ku svojej triedy konal kňaz­skú službu pred Bohom,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A ne­mali dieťaťa, pre­tože Alžbeta bola ne­plod­ná, a boli obidvaja po­kročilí vo svojich dňoch.

Evanjelický

7 Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja po­kročilí vekom.

Ekumenický

7 Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja boli už v pokročilom veku.

Bible21

7 nemě­li dítě. Alžbě­ta byla ne­plodná a oba už byli v pokroči­lém věku.