EvanjelickýLukáš1,34

Lukáš 1:34

Evanjelium podľa Lukáša

A Mária po­vedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža!


Verš v kontexte

33 Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľov­stvu nebude kon­ca. 34 A Mária po­vedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža! 35 Od­povedal jej an­jel: Duch Svätý zo­stúpi na teba a moc Naj­vyššieho ťa za­tieni; pre­to aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža?

Evanjelický

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža!

Ekumenický

34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža.

Bible21

34 „Jak se to stane?“ ze­pta­la se Ma­rie an­dě­la. „Vž­dyť jsem ještě ne­po­zna­la muže.“