Evanjelický3. Mojžišova3,15

3. Mojžišova 3:15

Leviticus

aj obe ob­ličky i s tukom, ktorý je na nich pri bed­rách, aj lalok pečene od­delí spolu s ob­ličkami.


Verš v kontexte

14 nech z nej prinesie svoj obet­ný dar ako ohňovú obeť Hos­podinovi: tuk po­krývajúci vnútor­nos­ti, i všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach, 15 aj obe ob­ličky i s tukom, ktorý je na nich pri bed­rách, aj lalok pečene od­delí spolu s ob­ličkami. 16 Nech ich po­tom kňaz spáli na ol­tári ako jed­lo ohňovej obete príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 a obe ľad­viny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všet­ko odníme s ľad­vinami.

Evanjelický

15 aj obe ob­ličky i s tukom, ktorý je na nich pri bed­rách, aj lalok pečene od­delí spolu s ob­ličkami.

Ekumenický

15 ďalej obi­dve ob­ličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, lalok z pečene, ktorý od­delí od ob­ličiek.

Bible21

15 obě led­vi­ny s tu­kem, který je na nich i na sla­binách, a ja­terní lalok, který ode­jme spo­lu s led­vi­na­mi.