Evanjelický3. Mojžišova18,22

3. Mojžišova 18:22

Leviticus

S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť.


Verš v kontexte

21 Zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ ni­koho ohňom obetovať Molochovi, a tak znes­vätiť meno svoj­ho Boha; ja som Hos­podin. 22 S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť. 23 Ani s nejakým zvieraťom ne­smieš ob­covať, aby si sa ním ne­poškvr­nil, ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera s úmys­lom ob­covať s ním; bola by to nehaneb­nosť.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť.

Evanjelický

22 S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť.

Ekumenický

22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť.

Bible21

22 Ne­smíš ob­covat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!