EvanjelickýKolosenským4,18

Kolosenským 4:18

Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]


Verš v kontexte

16 Keď si ten­to list prečítate, po­staraj­te sa, aby ho prečítali aj v cir­kev­nom zbore la­odikej­skom, a onen la­odikej­ský aby ste zase vy prečítali. 17 A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi. 18 Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­zdrav mojou vlast­nou rukou Pav­lovou. Pamätaj­te na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.

Evanjelický

18 Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]

Ekumenický

18 Môj, Pav­lov, vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje okovy. Milosť nech je s vami!

Bible21

18 JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.