EvanjelickýKolosenským4,17

Kolosenským 4:17

A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi.


Verš v kontexte

16 Keď si ten­to list prečítate, po­staraj­te sa, aby ho prečítali aj v cir­kev­nom zbore la­odikej­skom, a onen la­odikej­ský aby ste zase vy prečítali. 17 A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi. 18 Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedz­te Ar­chip­povi: Vidz službu, ktorú si prijal v Pánovi, aby si ju vy­pl­nil.

Evanjelický

17 A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi.

Ekumenický

17 A Ar­chip­povi po­vedz­te: Usiluj sa pl­niť službu, ktorú si v Pánovi prijal.

Bible21

17 Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“