EvanjelickýKolosenským4,12

Kolosenským 4:12

Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu.


Verš v kontexte

11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou. 12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu. 13 Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, ktorý je z vás, sluha Kris­ta Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na mod­lit­bách, aby ste stáli do­konalí a na­pl­není každou vôľou Božou.

Evanjelický

12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu.

Ekumenický

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou.

Bible21

12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li.