EvanjelickýKolosenským1,17

Kolosenským 1:17

On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie.


Verš v kontexte

16 lebo v Ňom bolo stvorené všet­ko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj ne­viditeľné: tróny, pan­stvá, kniežat­stvá, moc­nár­stva, všet­ko je stvorené skr­ze Neho a pre Neho. 17 On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cir­kvi, On počiatok, pr­vorodený z mŕt­vych, aby Jeho bolo pr­ven­stvo vo všet­kom.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí,

Evanjelický

17 On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie.

Ekumenický

17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom.

Bible21

17 a on je pře­de vším a jím všech­no sto­jí.