EvanjelickýKazateľ5,8

Kazateľ 5:8

Ale zis­kom pre krajinu vo všet­kom tom by bol kráľ, ktorý vlád­ne nad ob­robenou zemou.


Verš v kontexte

7 Ak vidíš utláčať núdz­neho a od­nímať právo a spravod­livosť v krajine, nediv sa tomu, lebo nad vy­sokým bdie vy­šší a nad nimi je naj­vyšší. 8 Ale zis­kom pre krajinu vo všet­kom tom by bol kráľ, ktorý vlád­ne nad ob­robenou zemou. 9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi.

Evanjelický

8 Ale zis­kom pre krajinu vo všet­kom tom by bol kráľ, ktorý vlád­ne nad ob­robenou zemou.

Ekumenický

8 Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme pat­rí kráľovi.

Bible21

8 Úro­du země si dělí všich­ni, na poli pře­ce vy­dělá i král.