EvanjelickýKazateľ5,19

Kazateľ 5:19

Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.


Verš v kontexte

17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom. 18 Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar. 19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.

Evanjelický

19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

Ekumenický

19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

Bible21

19 Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.